Osiguranje za prevoznike i špeditere

Osiguranje za prevoznike i špeditere

Eurosolutions je, između ostalog, pouzdan partner kada je u pitanju osiguravanje putnih vozila, robe i putnika. Ovo osiguranje se odnosi na špeditere, prevoznike u svim granama saobraćaja, vlasnike i prevoznike robe. Sa ponovnim otvaranjem naše zemlje ka Evropi i povratku na tranzitnu rutu, poslovanje u ovoj oblasti je u stalnom rastu i podleže međunarodnim pravilima i odredbama.

Zato je neophodno obezbediti polisu osiguranja koja obuhvata zaštitu putnika, robe, štete u slučaju oštećenja vozila u domaćem i međunarodnom prevozu i štete nanete trećim licima. Razlikujemo tri vrste osiguranja za prevoznike, u zavisnosti od njihove delatnosti i oblasti rizika.

Osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika

Ovim osiguranjem pokriva se šteta koju prevoznik pretrpi usled potpunog ili delimičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tokom prevoza i zakašnjenja isporuke, u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju i Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom.

Osiguranje robe u transportu

Ukoliko je u vašem interesu sigurnost robe koja se prevozi, možete se odlučiti za ovu vrstu osiguranja. Ono pokriva sve štete nastale usled oštećenja ili gubitka robe u domaćem ili međunarodnom transportu.

Osiguranje od odgovornosti špeditera

Ovo osiguranje je namenjeno preduzećima kojima je obavljanje špediterskih poslova osnovna delatnost i preduzećima koja obavljaju špediterske usluge i registrovane su po važećim propisima. Odgovarajuća polisa pokriva odgovornost špeditera prilikom obavljanja špedicije, pri drumskom saobraćaju svojim ili prevoznikom saradnika i prilikom usputnog skladištenja robe.

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?